17 สิงหาคม 2562
จากปัญหาสินค้าราคาแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย ณ วันนี้ ประชาชนมีทางออกอย่างไร?
บันทึก  ผลสำรวจ
จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 51
Members Members: 0
Total Total: 51

ค่าสถิติภาวะสังคม

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

เรื่องเด่น
คู่มือแนวทางการจัดทำโครงการ.pdf
โครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)
รายงานฉบับสมบุรณ์โครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
    The objectives of this study are to investigate the implementation of decentralization in Thailand with emphasis on the changing role of LGUs as social service providers. And obtain an insight into the devolution of functions/responsibilities and how the government has alloca...
    เพื่อติดตามกระบวนการกระจายอำนาจในประเทสไทย โดยเน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของ อปท. ไปเป็นผู้ให้บริการทางสังคม และเพื่อศึกษาในเชิงลึกถึงการโอนถ่ายหน้าที่และความรับผิดชอบไปยัง อปท. ตลอดจนการจัดสรรงาบประมาณของรัฐบาลไปยังงานทางด้านการให้บริการทางสังคมในระดับ อบต. การจัดสรรรายรับและเงิ...
    การนำเสนอผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจากเอกสารและข้อมูลที่รวบรวมจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพว่าในช่วง 4-5 ปี (พ.ศ.2547-2550) ที่ผ่านมา ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในประเทศได้มีการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประโยชน์ใ...
สถิติด้านสังคม
รายงานภาวะสังคมไตรมาสหนึ่ง ปี 2562 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2561 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไตรมาสสาม ปี 2561 แถลงข่าวรายงานภาะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2561 (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2560 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
ตัวชี้วัดภาวะสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);