17 กันยายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง มพพ.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำ มพพ.
    ย่อว่า มพพ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Research and Development Institute of Sufficiency Economy Philosophy Foundation ย่อว่า RSEPF ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เครื่องหมายของมูลนิธิ
    
คือ รูปอักษร “พ” สีทอง เป็นศูนย์กลางอยู่ในวงกลม ธงชาติไทย มีรัศมีสีทองแผ่ออกไปสู่วงกลมสีเขียว ด้านหลังมีริ้วธงชาติเป็นรูปลูกศรชี้ขึ้น ด้านล่างเป็นริบบิ้นสีเขียว มีถ้อยคำว่า “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วัตถุประสงค์ของของ มพพ. 
  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย การสร้างองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้การสนับสนุนหรือการรับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน องค์การสาธารณประโยชน์ สถาบันทางศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
บทบาทภารกิจของ มพพ. 
    มุ่งทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางหรือตัวกลาง” ในการประสาน เชื่อมโยงให้เกิดการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ทุกมิติ โดยใช้การสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่นำเอาความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานระดับเดียวกัน สร้างผู้นำ/วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่าย ทำหน้าที่เชื่อมโยงส่งผ่านองค์ความรู้ให้เครือข่ายต่างๆ ร่วมเผยแพร่ ขยายผลนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติผ่านกิจกรรม งาน โครงการในมิติต่างๆ ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชนและสังคม
กลไกบริหารงานของ มพพ.

    การดำเนินงานของมูลนิธิฯ มีคณะกรรมการมูลนิธิ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการตามนโยบายของมูลนิธิ ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดังนี้  

 (1) นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการ
 (2) นายอำพน  กิตติอำพน  รองประธานกรรมการ
 (3) นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  กรรมการ
 (4) นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ
 (5) นางเพ็ญจา  อ่อนชิต  กรรมการ
 (6) นายบุญญรักษ์  นิงสานนท์  กรรมการ
 (7) นางสุวรรณี  คำมั่น  กรรมการและเลขาธิการ
 (8) นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ  กรรมการและเหรัญญิก

   ภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว มีคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานมูลนิธิฯ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการบริหาร กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบด้วย

 (1) นายอำพน  กิตติอำพน  ประธานกรรมการ
 (2) นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ
 (3) นางสุวรรณี  คำมั่น  กรรมการ
 (4) นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช  กรรมการ
 (5) ผู้จัดการมูลนิธิฯ  กรรมการและเลขานุการ
 (6) นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);