18 พฤศจิกายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
    สศช.ศึกษาพัฒนาตารางการวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Metrix: SEM) เพื่อช่วยในการวางแผนด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาและขยายผลการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SEM  
หมวดหมู่ : งานวิจัย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);