19 ตุลาคม 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
งาน “ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)”
งาน “ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)” Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาร่วมกับของภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงาน กปร. กระทรวงมหาดไทย ๗ องค์กรธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ (๗ MOU) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม

http://social.nesdb.go.th/social/openhousesdgs2019
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);