18 พฤศจิกายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
บทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          บทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี
          1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม    (ดาวน์โหลด)
          2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทวิศวกรรมเคมีจำกัด  (ดาวน์โหลด)
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);