19 มกราคม 2561
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   สศช.โดย สนส.ร่วมกับ มพพ. ดำเนินโครงการ การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 33 แห่ง เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้อนแบบและส่งเสริมระบบการจัดการเครือข่ายที่เป็นการบูรณาการการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติ  โดยมี อปท.33 แห่งเป็นต้นแบบตัวอย่างการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทของภูมิสังคม โดยแบ่งเป็นภาค 4 ภาค ดังนี้
        1. ภาคกลาง 11 จังหวัด  (ดาวน์โหลด)
        2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  จังหวัด  (ดาวน์โหลด)
        3. ภาคใต้  4  จังหวัด  (ดาวน์โหลด)
        4. ภาคเหนือ  11 จังหวัด  (ดาวน์โหลด)
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);