18 พฤศจิกายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
กระตุกต่อมคิด: ชีวิตพอเพียง
    หนังสือ "กระตุกต่อมคิด ชีวิตพอเพียง : การคิดอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) นี้ ประมวลจากวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมีภาวะที่ดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อปี 2556 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);