18 พฤศจิกายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
 
        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ลงพื้นที่ชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นต้นแบบชุมชนพอเพียง เพื่อศึกษา สำรวจแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสำหรับนำไปใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม “ค่ายพลังเด็กและเยาวชนกับการขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีผู้นำกลุ่มต่างๆ ของชุมชนให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);