13 พฤศจิกายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
การศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี
   เจ้าหน้าที่ สนส. และ มพพ. ได้เดินทางไปศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555  โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);