19 ตุลาคม 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
การประชุมของคณะทำงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งฯ  ครั้งที่ 7/2555  เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 6 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สรุปได้ ดังนี้
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);