17 กันยายน 2562
บทความ
    The objectives of this study are to investigate the implementation of decentralization in Thailand with emphasis on the changing role of LGUs as social service providers. And obtain an insight into the devolution of functions/responsibilities and how the government has allocated the fiscal resources to LGUs for social services. Both revenue transfer and grants support LGUs, ensuring that social service expenditures are well-distributed across the country, i.e. to both poor and rich regions.
    เพื่อติดตามกระบวนการกระจายอำนาจในประเทสไทย โดยเน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของ อปท. ไปเป็นผู้ให้บริการทางสังคม และเพื่อศึกษาในเชิงลึกถึงการโอนถ่ายหน้าที่และความรับผิดชอบไปยัง อปท. ตลอดจนการจัดสรรงาบประมาณของรัฐบาลไปยังงานทางด้านการให้บริการทางสังคมในระดับ อบต. การจัดสรรรายรับและเงินอุดหนุนไปยัง อปท. เพื่อให้มีการกระจายการให้บริการทางสังคมให้ทั่วถึงทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่รวยหรือยากจน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);