17 กันยายน 2562
บทความ
    การนำเสนอผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจากเอกสารและข้อมูลที่รวบรวมจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพว่าในช่วง 4-5 ปี (พ.ศ.2547-2550) ที่ผ่านมา ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในประเทศได้มีการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);