17 สิงหาคม 2562
บทความ
    แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการขึ้นเพื่อให้เกิดการทำงานในเชิงรุก โดยมีแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและระบบคุ้มครองทางสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมและชุมชน ในรูปแบบสังคมสวัสดิการ เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีหลักประกันอันมั่นคงยามชราภาพอย่างทั่วถึง พึ่งตนเองได้ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเสนอแนะกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้สูงอายุในประเด็นสำคัญๆ ที่ควรสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของการดำเนินงานในระดับพื้นที่และท้องถิ่น อันจะเป็นการเตรียมการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);