17 สิงหาคม 2562
บทความ
    การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยไปในอนาคตข้างหน้า (20-30 ปี) เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านต่างๆ ทั้งในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);