17 สิงหาคม 2562
บทความ
    โครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อศึกษาและทบทวนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองผู้ป่วยระยะแรก การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบบริการสุขภาพภาครัฐในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 10 อันดับแรกของประเทศไทยเปรียบเทียบกับข้อมเสนอแนะในหนังสือ Disease Control Priorities in Developing Countries
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);