19 สิงหาคม 2562
บทความ
    การศึกษาการลงทุนด้านสังคมประกอบด้วยการลงทุนใน 3 ด้าน คือ การศึกษาและทักษะฝีมือแรงงาน สุขภาพ และสวัสดิการสังคม โดยเป็นการศึกษาสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน กรอบแนวคิดในการยกระดับการลงทุน และการประมาณการระดับการลงทุนภายใต้แนวโน้มปกติ และระดับที่สูงกว่าแนวโน้มปกติ นอกจากนี้ ในรายงานยังได้จัดทำแผนการลงทุนด้านสังคมสู่เศรษฐกิจฐานความรู้สมดุลยั่งยืน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);