18 มิถุนายน 2561
บทความ
    เพื่อวิเคราะห์บ่งชี้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในบริบทของวัฒนธรรมโลก (Global Culture) และประเมินสถานะผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวในทุกมิติที่สำคัญ อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมไทย นอกจากนี้การวิจัยยังได้ศึกษาถึงรูปแบบและวิวัฒนาการจากอิทธิพลของการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย และได้วิเคราะห์เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาประเทศ นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมไทยให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในทุกระดับให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);