19 ตุลาคม 2562
บทความ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำเอกสาร ดัชนีความก้าวหน้า ของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2558 ขึ้น เพื่อนำเสนอดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับ จังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะความก้าวหน้า ของคนในระดับจังหวัดจากดัชนีความก้าวหน้าของคนในปัจจุบัน....
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);