18 พฤศจิกายน 2562
บทความ
โครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);