17 พฤศจิกายน 2561
บทความ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ

ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย

เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ และชี้ให้เห็นถึงประเด็น

ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เป็นสถานการณ์ล่าสุด


โดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม
โดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย
เป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
หมวดหมู่ : เรื่องเด่น
ข้อมูลแรงงานไตรมาสาม ปี 2560
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);