20 ตุลาคม 2561
บทความ
รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในแต่ละภูมิภาค โดยแบ่งภาคออกเป็น 6 ภาค ส่วนที่ 2 นโยบายและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  ส่วนที่ 3 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระยะต่อไป
หมวดหมู่ : เรื่องเด่น
ข้อมูลแรงงานไตรมาสาม ปี 2560
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);