20 ตุลาคม 2561
บทความ
บทความนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นรายได้ รายจ่าย หนี้สิน การถือครองทรัพย์สิน และการออมของครัวเรือน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจในการดำรงชีวิตของครัวเรือนไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ มาประกอบการวิเคราะห์  ทั้งนี้ ครัวเรือนที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในบทความนี้ หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือมีเงินออม ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และครัวเรือนที่มีภาระการชำระหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน 30%
หมวดหมู่ : เรื่องเด่น
ข้อมูลแรงงานไตรมาสาม ปี 2560
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);