18 กรกฎาคม 2561
บทความ

สศช. โดยสายงานสังคม ได้จัดทำบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2556 (National Transfer Accounts of Thailand 2013) ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แบบแผนรายได้-ค่าใช้จ่ายของประชากรในแต่ละช่วงวัย การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งในแต่ละช่วงอายุและในภาพรวม รวมถึงการวิเคราะห์ในเชิงลึกผ่านแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนประชากระระยะยาว ตลอดจนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลงทุนของประเทศ ที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างช่วงวัย

หมวดหมู่ : เรื่องเด่น
ข้อมูลแรงงานไตรมาสาม ปี 2560
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);