23 เมษายน 2561
บทความ

“บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ หรือ National Transfer Accounts" เป็นการนำเสนอบัญชีรายได้ประชาชาติหรือ GDP เป็นรายอายุ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้สามารถวิเคราะห์แบบแผนรายได้และการบริโภคของประชากรรายอายุ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความสำคัญของการโอนระหว่างรุ่น (Intergenerational transfers) ในระบบเศรษฐกิจ โดย สศช. ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้เริ่มดำเนินการศึกษาและพัฒนาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านประชากร  เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลงทุนของประเทศอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม” 

หมวดหมู่ : เรื่องเด่น
ข้อมูลแรงงานไตรมาสาม ปี 2560
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);