13 พฤศจิกายน 2562
      ลศช. ทศพร ศิริสัมพันธ์
   
      รศช. ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
 


 
            ทปษ. จินางค์กูร โรจนนันต์
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.)
 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน

 
โทรศัพท์

 
โทรสาร

 
อีเมล

 
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.)  (แสดงรายละเอียด)

  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้  (02)280-4085 ต่อ 3215
 (02)282-2827

 kingkaew_k@nesdb.go.th

  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  (02)280-4085 ต่อ 3219  (02)282-2827

 anistha@nesdb.go.th

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม  (02)280-4085 ต่อ 3221  (02)282-2827

 nattawut@nesdb.go.th

  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและแรงงาน  (02)280-4085 ต่อ 3220
 (02)282-2827

 akanit@nesdb.go.th

  กลุ่มงานสนับสนุน

     
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)
 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน

 
โทรศัพท์

 
โทรสาร

 
อีเมล

 
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)  (แสดงรายละเอียด)

  กลุ่มงานรายงานภาวะสังคม  (02)280-4085 ต่อ 3616
 (02)281-2803

 naratip@nesdb.go.th

  กลุ่มงานฐานข้อมูล  (02)280-4085 ต่อ 3615  (02)281-2803

 kampol@nesdb.go.th

  กลุ่มงานติดตามประเมินผล  (02)280-4085 ต่อ 3618  (02)281-2803

 sunisa-k@nesdb.go.th

  กลุ่มงานสนับสนุน  (02)280-4085 ต่อ 3624
 (02)281-2803

 sayfon@nesdb.go.th

สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)
 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน

 
โทรศัพท์

 
โทรสาร

 
อีเมล

 
สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)  (แสดงรายละเอียด)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  (02)280-4085 ต่อ 2622  (02)281-6127

 chonorot@nesdb.go.th

  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  (02)280-4085 ต่อ 2627
 (02)281-6127

 metta@nesdb.go.th

  กลุ่มงานข้อมูลและเผยแพร่การพัฒนา  (02)282-9967  (02)281-6127

 brainbank@nesdb.go.th

  กลุ่มงานสนับสนุน  (02)280-4085 ต่อ 2609  (02)281-6127
 phimchana@nesdb.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);