29 มิถุนายน 2560
   

 โครงสร้างของสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)
 
       

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
(ผอ.สนส.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 2609
อีเมล : wanchat@nesdb.go.th
    
         

-
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีองสู่การปฏิบัติ
 1. น.ส.ศรี ศรีงาม
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3531
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : srri@nesdb.go.th
 2. น.ส.สุพัฒนา ทองสุนทร
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3532
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : supatthana@nesdb.go.th
 3. น.ส.โชโนรส มูลสภา
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2622
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : chonorot@nesdb.go.th
 4. น.ส.สาวิตรี ตวงวิไล
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2623
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : savitri@nesdb.go.th
 5. นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2624
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : araya-m@nesdb.go.th
 6. น.ส.วนิดา สุภาพร
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2635
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : wanida.s@nesdb.go.th
 7. นายสดุดี พวงเงิน
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 2626
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : sadudee@nesdb.go.th
 
 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

 1. นางรุ่งนภา เพ็ชรพรหมศร
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3530
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : rungnapa@nesdb.go.th

 2. น.ส.นริสา พิชัยวรุตมะ
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2613
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : narisa@nesdb.go.th

 3. นายนัฏธวุฒิ บุญบงการ
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2616
ร.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : nattawut@nesdb.go.th

 4. น.ส.จันทิมา บรรจงชาติ
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2619

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : chantima@nesdb.go.th
 5. น.ส.ศุภลักษณ์ จรุงกิจอนันต์
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2621
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : supalak@nesdb.go.th

 6. นางวีณา เตชะศิริสวัสดิ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2630

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : weena-s@nesdb.go.th

 7. น.ส.เมตตา ราศีจันทร์
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2627
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : metta@nesdb.go.th
 8.น.ส.พัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2615
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : pattanan@nesdb.go.th

 
 กลุ่มงานข้อมูลและเผยแพร่การพัฒนา

 1. นางวิภาวดี ชวนบุญ
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2614
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : wipavadee@nesdb.go.th
 2. นายบุญลือ เดชานีรนาท
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2631
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล :  boonlue@nesdb.go.th
 3. น.ส.อนุรี กระจ่างยุทธ
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2618
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : anuree@nesdb.go.th
 4. นางนีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2620
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : neeranut@nesdb.go.th
 5. น.ส.ชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธิ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2625
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชำนาญการ
 อีเมล : chanoksuda@nesdb.go.th
 6. นายธีรันดร โชติวรรณ
 โทรศัพท์:(02) 80-4085 ต่อ 2625
  พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
 อีเมล : teerundon@nesdb.go.th
 
 กลุ่มงานสนับสนุน

 1. น.ส.สุธินีพร ห้วงสมุทร
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ
 เจ้าหนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : sutineeporn@nesdb.go.th
 2. น.ส.พิมพ์ชนา เลิศลดาศักดิ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 2609
 เจ้าหนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : pimchana@nesdb.go.th
 3. นางจีรวรรณ ปั้นคง
 โทรศัพท์:(02) 80-4085 ต่อ 2633
  พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
 อีเมล : j
eerawan-p@nesdb.go.th
 4. นายสุธน รักเดช
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ
 
 พนักงานบริหารงานทั่วไป
 อีเมล : suton@nesdb.go.th
 5. นางภาวิณี หนุรักษ์
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ

 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
 อีเมล : pavinee-h@nesdb.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);