29 มิถุนายน 2560
    

โครงสร้างของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.)
 
       
น.ส.วรวรรณ  พลิคามิน
 (ผอ.สพส.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3401
อีเมล : 
worawan@nesdb.go.th
    
         
น.ส.ประสพศรี  รักความสุข (ผชช.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3402
อีเมล : prasopsri@nesdb.go.th
 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

1. น.ส.กานดา ชูเชิด
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3403

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : kanda@nesdb.go.th

2. นางรสวันต์ วรรณกะลัศ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3407

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : rosawan@nesdb.go.th

3. นางกิ่งแก้ว  เพรียบพร้อม
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3411

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : kingkaew@nesdb.go.th


4. น.ส.อรอุมา  วิทยาพูล
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3412

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : ornuma@nesdb.go.th


5. น.ส.อรพรรณ โตเผ่าพงศ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3414

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : orapan@nesdb.go.th


6. น.ส.นันธิกา ตั้งเจริญพาณิชย์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3415

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : nantika@nesdb.go.th


7. นายณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3425

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : napattarapong@nesdb.go.th


8. น.ส.ธัชชนัญ  จารุวัฒนพงษ์
 โทรศัพท์

 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
 อีเมล : thatchanan@nesdb.go.th

 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

1.
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล :

2. นายณัฐสุชน  อินทราวุธ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3421

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : nutsuchon@nesdb.go.th


3. น.ส.ปิยจิตต์ แสงครุฑ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3422

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : piyachit@nesdb.go.th


4. นายเผ่าพัชร รพีธรรมานนท์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3423

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : paopat@nesdb.go.th


5. นายวรวิช  ลิ้มมณีวิจิตร
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3426

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : worawit-l@nesdb.go.th


6. นางสาวพิชชภา ไผทรัตน์
โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3428

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : pitchapa@nesdb.go.th


7. น.ส.อณิษฐา  มหาคุณ
 โทรศัพท์:


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 อีเมล : anistha@nesdb.go.th 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม

1. นายสุชาติ จตุรงค์ชัยสถิต
 โทรศัพท์:(02)280-4085
  ต่อ 3404

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : suchart@nesdb.go.th


2. นางเนาวรัตน์  อยู่นาน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3410

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : naowarat@nesdb.go.th


3. นางพรทิพย์  บุญชัย
 โทรศัพท์:(02)280-4085
  ต่อ 3409

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : porntip@nesdb.go.th


4. นายนัฎธวุฒิ  บุญบงการ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3417

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : nattawut@nesdb.go.th


5. นายสรกมล  วณิชชานนท์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3420

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : sonkamol@nesdb.go.th


6. นางสาวปาริชาติ เปิ้นวงษ์
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3427

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล :parichat-p@nesdb.go.th


 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและแรงงาน

1. น.ส.อังคณา ฉายวิริยะ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3405

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : angkana@nesdb.go.th


2. นายศุภสิทธิ์  ฟองสมุทร
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3406

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : suppasit@nesdb.go.th


3. น.ส.วรรณา  บุญเจือ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3416

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : wanna@nesdb.go.th


4. นางสรวงพร  เคณาสิงห์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3413

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : suangporn@nesdb.go.th


5. นายอกนิษฐ์  ชุมนุม
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3408

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : akanit@nesdb.go.th


6. น.ส.สรยา ยศยิ่งยง
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3419

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : sorraya@nesdb.go.th


7. น.ส.ภัทรพร เล้าวงค์
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3418

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล : pataraporn@nesdb.go.th


8. นายคมสัน  ฤทธิรอด
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3424
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : komson@nesdb.go.th

 
 
กลุ่มงานสนับสนุน

 1. นางวันทนา  หงส์พันธุ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3429

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : wantana@nesdb.go.th


 2. นายเจริญชัย  ไพบูลย์กิตติพงศ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3430

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : charoenchai@nesdb.go.th


 3. น.ส.ฐาปนีย์  แก้วสูงเนิน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3431

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : tapanee@nesdb.go.th


 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);