18 พฤศจิกายน 2562
จากปัญหาสินค้าราคาแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย ณ วันนี้ ประชาชนมีทางออกอย่างไร?
บันทึก  ผลสำรวจ
จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 41
Members Members: 0
Total Total: 41

 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2554
ค่าสถิติภาวะสังคม

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

เรื่องเด่น
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสาร  ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) โดยได้จัดทำแล้ว 3 ฉบับ ในปี 2558 2560 และ 2562 ตามลำดับ เพื่อนำเสนอดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน ความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เริ่มจัดทำเอกสาร ดัชนี ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2558 และดัชนี ความก้าวหน้าของคน ปี 2560 นี้เป็นเล่มที่สอง ที่สำนักงานฯ รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อนำเสนอดัชนี ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดพร้อมทั้งวิเครา...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำเอกสาร ดัชนีความก้าวหน้า ของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2558 ขึ้น เพื่อนำเสนอดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับ จังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะความก้าวหน้า ของคนในระดับจังหวัดจาก...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา.......
คู่มือแนวทางการจัดทำโครงการ.pdf
โครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)
สถิติด้านสังคม
รายงงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2562 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2561 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไตรมาสหนึ่ง ปี 2562 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไตรมาสสาม ปี 2561 แถลงข่าวรายงานภาะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2561 (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
ตัวชี้วัดภาวะสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);