18 พฤศจิกายน 2562
    

โครงสร้างของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.)
 
       
น.ส.วรวรรณ  พลิคามิน
 (ผอ.สพส.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3401
อีเมล : 
worawan@nesdb.go.th
    
         
น.ส.ประสพศรี  รักความสุข (ผชช.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3402
อีเมล : prasopsri@nesdb.go.th
 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

1. น.ส.กานดา ชูเชิด
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3403

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : kanda@nesdb.go.th

2. นางรสวันต์ วรรณกะลัศ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3407

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : rosawan@nesdb.go.th

3. น.ส.อรอุมา  วิทยาพูล
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3412

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : ornuma@nesdb.go.th

4. น.ส.อรพรรณ โตเผ่าพงศ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3414

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : orapan@nesdb.go.th

5. น.ส.นันธิกา ตั้งเจริญพาณิชย์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3415

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : nantika@nesdb.go.th


6. นายณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3425

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : napattarapong@nesdb.go.th

7. น.ส.ธัชชนัญ  จารุวัฒนพงษ์
 โทรศัพท์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
 อีเมล : thatchanan@nesdb.go.th 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

1.
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล :

2. นายณัฐสุชน  อินทราวุธ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3421

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : nutsuchon@nesdb.go.th

3. น.ส.ปิยจิตต์ แสงครุฑ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3422

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : piyachit@nesdb.go.th

4. นายเผ่าพัชร รพีธรรมานนท์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3423

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : paopat@nesdb.go.th


5. นายวรวิช  ลิ้มมณีวิจิตร
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3426

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : worawit-l@nesdb.go.th

6. นางสาวพิชชภา ไผทรัตน์
โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3428

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : pitchapa@nesdb.go.th

7. น.ส.อณิษฐา  มหาคุณ
 โทรศัพท์: (02)280-4085
ต่อ 3436

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 อีเมล : anistha@nesdb.go.th 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม

1. นายสุชาติ จตุรงค์ชัยสถิต
 โทรศัพท์:(02)280-4085
  ต่อ 3404

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : suchart@nesdb.go.th


2. นางเนาวรัตน์  อยู่นาน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3410

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : naowarat@nesdb.go.th


3. นางพรทิพย์  บุญชัย
 โทรศัพท์:(02)280-4085
  ต่อ 3409

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : porntip@nesdb.go.th


4. นางกิ่งแก้ว เพรียบพร้อม
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3411

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : kingkaew@nesdb.go.th


5. นายสรกมล  วณิชชานนท์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3420

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : sonkamol@nesdb.go.th


6. นางสาวปาริชาติ เปิ้นวงษ์
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3427

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล :parichat-p@nesdb.go.th


 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและแรงงาน

1. น.ส.อังคณา ฉายวิริยะ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3405

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : angkana@nesdb.go.th

2. นายศุภสิทธิ์  ฟองสมุทร
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3406

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : suppasit@nesdb.go.th


3. นายอกนิษฐ์ ชุมนุม
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3408

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : akanit@nesdb.go.th

4. น.ส.ภัทรพร เล้าวงค์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3416

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : pataraporn@nesdb.go.th

5. น.ส.วรรณา บุญเจือ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3418

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : wanna@nesdb.go.th

6. นางสรวงพร เคณาสิงห์
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3413

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : suangporn@nesdb.go.th

7. น.ส.สรยา ยศยิ่งยง
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3419

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : sorraya@nesdb.go.th

8. นายคมสัน  ฤทธิรอด
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3424

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : komson@nesdb.go.th

 
 
กลุ่มงานสนับสนุน

 1. นางวันทนา  หงส์พันธุ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3429

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : wantana@nesdb.go.th


 2. นายเจริญชัย  ไพบูลย์กิตติพงศ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3430

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : charoenchai@nesdb.go.th


 3. น.ส.ฐาปนีย์  แก้วสูงเนิน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3431

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : tapanee@nesdb.go.th


 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);