17 กันยายน 2562
    

 โครงสร้างของสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.)
 
       

 น.ส.มนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์ (ผอ.สขส.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3601
อีเมล : montip@nesdb.go.th
    
         

-
 
 
กลุ่มรายงานภาวะสังคม

น.ส.นิภา กิตติเรืองชาญ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3605

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : nipha@nesdb.go.th 

น..ส.น้ำเพชร  มีสัตย์
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3611      


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : nampetch@nesdb.go.th น.ส.นราธิป  หนูคง
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3616 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : naratip@nesdb.go.th   

น.ส.สุภาวดี ช่อบุญนาค
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3622


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล :supawadee@nesdb.go.th

นายพัฒนพร  ลายเสมา
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3628  
    

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
อีเมล : pattanaporn@nesdb.go.th
  


น.ส.สุชาดา  เกิดเจริญ
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
อีเมล : suchada-k@nesdb.go.th  
 
 
กลุ่มงานฐานข้อมูล

น.ส.ดวงกมล  วิมลกิจ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3607

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล: duangkamon@nesdb.go.th

นางสิริลักษณ์  บำรุงกิจ
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3609


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : siriluck@nesdb.go.th      

นางรัชนี  จัตุมาศ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3610    
                             
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : ratchanee-m@nesdb.go.th
   
นางศิริขวัญ วรสิทธิโชคชัย
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ3612      
   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : sirikhwan@nesdb.go.th

นายกำพล  กลัดมณี
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3615 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : kampol@nesdb.go.th

น.ส.จารุณี  เกื้อมณี
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3514    
                                                                                                                          
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล :charunee@nesdb.go.th             

 

 
กลุ่มงานติดตามนโยบายสังคม

นางสุพัณณดา เลาหชัย
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3613


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำราญการพิเศษ
อีเมล :suphannada@nesdb.go.th


นายภูมิสุข  คณานุรักษ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3608   


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : bhumisuk@nesdb.go.th  


นายไพรัตน์  กล่ำทอง
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3617                                            
                  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ 
อีเมล : pairat@nesdb.go.th    
                                       
           
                       
น.ส.สุนิสา คำแก้ว
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3618                              
                
       
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : sunisa-k@nesdb.go.th 
                        
                             
       
น.ส.ปฏิมา จงเจริญธนาวัฒน์
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3620                              
  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำราญการ
อีเมล : patima@nesdb.go.th  
น.ส.เมฆขลา ทองวิไล 
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3619                        
            

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล : mekkala@nesdb.go.th  


น.ส.รวิรินทร์  เตชะปลูก 
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3621                            
     

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล : natchaya@nesdb.go.th
น.ส.บุญนลิน ทองพิมพ์
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3623


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล :
นายชัยชนะ  โอสถรูป
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3627


พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
อีเมล : chaichana@nesdb.go.th
         
                                                                        

 

 

 
กลุ่มงานสนับสนุน

นายพรหมสิงห์  เหมือนเผ่าพงศ์ โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3601 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : promsing@nesdb.go.th
                                                                                                    

น.ส.สุวิสา  ภูริทัต
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3626   
         

          
       
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : suwisa@nesdb.go.th  
         
      

นางสายฝน  บุญช่วย
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3624                                            
         
  
 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : sayfon@nesdb.go.th                                                              
นางวารุณีย์  สวนสมุทร
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3625                                                
                 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : warunee@nesdb.go.th           


น.ส.อภิรดี   สังข์สุวรรณ
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ                        พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
 อีเมล : apiradee-s@nesdb.go.th
                                                                           

                             
   
   
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);