18 พฤศจิกายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์
อะไร คือ เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

       มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการ ดำเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำ มพพ.
    
ย่อว่า มพพ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Research and Development Institute of Sufficiency Economy Philosophy Foundation ย่อว่า RSEPF ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เครื่องหมายของมูลนิธิ 
    
คือ รูปอักษร พ” สีทอง เป็นศูนย์กลางอยู่ในวงกลม ธงชาติไทย มีรัศมีสีทองแผ่ออกไปสู่วงกลมสีเขียว ด้านหลังมีริ้วธงชาติเป็นรูปลูกศรชี้ขึ้น ด้านล่างเป็นริบบิ้นสีเขียว มีถ้อยคำว่า “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ลงพื้นที่ช... (อ่านเพิ่มเติม)
นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศ... (อ่านเพิ่มเติม)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง อะ... (อ่านเพิ่มเติม)
อบต.พระแก้วตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (อ่านเพิ่มเติม)
เศรษฐกิจพอเพียง แบบทหาร...สู่ชาวบ้าน (อ่านเพิ่มเติม)
งานวิจัย
    สศช.ศึกษาพัฒนาตารางการวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Metrix: SEM) เพื่อช่วยในการวางแผนด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็น... (อ่านเพิ่มเติม)
    สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มอบหมายให้สถาบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... (อ่านเพิ่มเติม)
องค์ความรู้
งาน “ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)”
งาน “ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)” Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาร่วมกับของภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงาน กปร. กระทรวงมหาดไทย ๗ องค์กรธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ (๗ MOU) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส... (อ่านเพิ่มเติม)
บทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          บทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี           1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม    (ดาวน์โหลด)           2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทวิศวกรรมเคมีจำกัด  (ดาวน์โหลด) (อ่านเพิ่มเติม)
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนในช่วงที่ผ่านมา
สศช.ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสังคมที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นพันธมิตร และสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ นำไปสู่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับ... (อ่านเพิ่มเติม)
กระตุกต่อมคิด: ชีวิตพอเพียง
    หนังสือ "กระตุกต่อมคิด ชีวิตพอเพียง : การคิดอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) นี้ ประมวลจากวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมีภาวะที่ดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อปี 2556 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง (อ่านเพิ่มเติม)
การศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี
   เจ้าหน้าที่ สนส. และ มพพ. ได้เดินทางไปศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555  โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านเพิ่มเติม)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);