17 กันยายน 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
* คลิกเลือกหมวดหมู่ที่สนใจ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);