17 สิงหาคม 2560
จากปัญหาสินค้าราคาแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย ณ วันนี้ ประชาชนมีทางออกอย่างไร?
บันทึก  ผลสำรวจ
จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 2
Members Members: 0
Total Total: 2

 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2554
ค่าสถิติภาวะสังคม

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

เรื่องเด่น
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย  โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตคร...
บทความนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นรายได้ รายจ่าย หนี้สิน การถือครองทรัพย์สิน และการออมของครัวเรือน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจในการดำรงชีวิตของครัวเรือนไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ มาประกอบการวิเคราะห์  ...
สศช.โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ปี 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เป็นสถานการณ์ล่าสุด รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย นอกจากนี้ มีการรวบ...
สศช. โดยสายงานสังคม ได้จัดทำบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2556 (National Transfer Accounts of Thailand 2013) ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แบบแผนรายได้-ค่าใช้จ่ายของประชากรในแต่ละช่วงวัย การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งในแต่ละช่วงอายุและในภาพรวม รวมถึง...
       Year 2015 marks the final year of Millennium Development Goals (MDGs). Development outcomes for Thailand comprehensively compiled in this report are key empirical evidence showing the development progress on eradicating poverty and can be compared to international developm...
สถิติด้านสังคม
ข้อมูลแรงงานไตรมาสหนึ่ง ปี 2560
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
ตัวชี้วัดภาวะสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);