28 กันยายน 2559
จากปัญหาสินค้าราคาแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย ณ วันนี้ ประชาชนมีทางออกอย่างไร?
บันทึก  ผลสำรวจ
จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2554
ค่าสถิติภาวะสังคม

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

เรื่องเด่น
       Year 2015 marks the final year of Millennium Development Goals (MDGs). Development outcomes for Thailand comprehensively compiled in this report are key empirical evidence showing the development progress on eradicating poverty and can be compared to international developm...
“บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ หรือ National Transfer Accounts" เป็นการนำเสนอบัญชีรายได้ประชาชาติหรือ GDP เป็นรายอายุ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้สามารถวิเคราะห์แบบแผนรายได้และการบริโภคของประชากรรายอายุ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความสำคัญของการโอนระหว่างรุ่น (Intergenerational transfers) ในระบบเศรษฐกิ...
ปี 2558 เป็นปีสุดท้ายแห่งการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาที่ได้รับการรวบรวมไว้โดยละเอียดในรายงานฉบับนี้ จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สำคัญที่แสดงถึงความคืบหน้าของการพัฒนาเพื่อขจัดความยากจน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาในระดับนานาชาติ สะท้อนตำแหน่งของประเทศไทย...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2558 ขึ้น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดและวิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล่าว เพื่อให้จังหวัดได้ทราบถึงลำดับตำแหน่งความก้าวห...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556  เพื่อชี้ถึงภาวะความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เป็นสถานการณ์ล่าสุด  รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เชื่...
สถิติด้านสังคม
ข้อมูลแรงงานไตรมาสแรก ปี 2559
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
ตัวชี้วัดภาวะสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);