ความมั่นคง ความมั่นคง
ข้อมูลด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย โครงสร้างของครอบครัว การกระทำความผิดจากคดีต่างๆ ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ และกองทุนเพื่อการสร้างหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงอายุ
ปรับปรุงข้อมูล: 16 สิงหาคม 2562
ความสงบสุขในสังคม ความสงบสุขในสังคม  (9 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 16 สิงหาคม 2562
 
 2.1 จำนวนคดีและร้อยละคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯทั่วประเทศ จำแนกตามฐานความผิด ปี พ.ศ. 2539 - 2560  รายปี
 2.2 จำนวนและร้อยละของคดีที่เด็กและเยาวชนที่เป็นการกระทำผิดซ้ำเมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมส่งสถานพินิจฯทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2539 - 2559  รายปี
 2.3 จำนวนคดีอาญาประเภทความผิดคดีชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติดทั่วประเทศ รายเดือน ปี พ.ศ. 2540 - 2562  รายเดือน
 2.4 จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงคดีอาญาประเภทคดีชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2555 - 2562  รายไตรมาส
 2.5 จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงคดีอาญาประเภทคดีชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด รายปี ปี พ.ศ. 2540 - 2561  รายปี
 2.6 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและมูลค่าความเสียหายทั่วประเทศ รายเดือน ปี พ.ศ. 2541 - 2562  รายเดือน
 2.7 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและมูลค่าความเสียทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2541 - 2562  รายไตรมาส
 2.8 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและมูลค่าความเสียหาย ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2541 - 2561  รายปี
 2.34 จำนวนคดีอาญาประเภทความผิดคดีชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติดทั่วประเทศ รายเดือน ปี พ.ศ. 2558 - 2562  รายปี
หลักประกันทางสังคม หลักประกันทางสังคม  (8 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 12 มิถุนายน 2562
 
 3.1 ความครอบคลุมของการมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพของคนไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2561  รายปี
 3.2 ร้อยละความครอบคลุมของการมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนชาวไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2561  รายปี
 3.3 จำนวนสถานประกอบการและจำนวนผู้ประกันตน ของกองทุนประกันสังคม ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2537 - 2561  รายปี
 3.4 จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ปี พ.ศ. 2538 - 2561  รายปี
 3.5 จำนวนนายจ้างขึ้นทะเบียนจ่ายเงินสมทบและจำนวนลูกจ้างในข่ายคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจำแนกตามการประสบอันตราย ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2536 - 2560  รายปี
 3.6 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ปี พ.ศ. 2543 - 2562  รายเดือน
 3.7 จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากการถูกเลิกจ้างและลาออก ปี พ.ศ. 2550 - 2560  รายเดือน
 3.8 จำนวนผุ้ประกันตนที่ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนและจำนวนเงินประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากกรณีต่างๆ ปี พ.ศ. 2549 - 2561  รายเดือน
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (32 รายงาน)
สุขภาพ  (26 รายงาน)
การศึกษา  (36 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ความมั่นคง  (20 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)