พฤติกรรม พฤติกรรม
ข้อมูลด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ รายได้ รายจ่าย หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน การออมส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภค เหล้า บุหรี่ การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือของประชากร รวมถึง การคุ้มครองผู้บริโภค
ปรับปรุงข้อมูล: 15 กรกฎาคม 2562
การบริโภคเหล้า บุหรี่และเทคโนโลยี การบริโภคเหล้า บุหรี่และเทคโนโลยี  (9 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 30 พฤษภาคม 2562
 
 2.1 จำนวน ร้อยละและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2547 - 2558  รายปี
 2.2 จำนวน ร้อยละและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2547 - 2558  รายปี
 2.3 จำนวน ร้อยละ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ดื่มสุรา อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2547 - 2558  รายปี
 2.4 จำนวน ร้อยละ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ดื่มสุรา อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราทุกวัน จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2547 - 2558  รายปี
 2.5 ค่าใช้จ่ายและร้อยละของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (แบบปริมาณลูกโซ่) ปี พ.ศ. 2552 - 2561  รายปี
 2.6 ค่าใช้จ่ายและร้อยละของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (แบบปริมาณลูกโซ่) ปี พ.ศ. 2552 - 2562  รายไตรมาส
 2.7 จำนวนและสัดส่วนผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามเขต ภาค กลุ่มอายุ และเพศ ปี พ.ศ. 2551 - 2561  รายปี
 2.8 จำนวนและสัดส่วนผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามเขต ภาค กลุ่มอายุ และเพศ ปี พ.ศ. 2551 - 2561  รายปี
 2.9 จำนวนและสัดส่วนผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จำแนกตามเขต ภาค กลุ่มอายุ และเพศ ปี พ.ศ. 2551 - 2561  รายปี
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (32 รายงาน)
สุขภาพ  (26 รายงาน)
การศึกษา  (36 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ความมั่นคง  (20 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)