การศึกษา การศึกษา
ข้อมูลการศึกษาเป็นข้อมูลสถิติการศึกษาระดับมหภาค ประกอบด้วยสถานการณ์การศึกษาทั่วไป ครอบคลุมจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา สัดส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน อัตราการเรียนต่อ คุณภาพการศึกษา การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา และทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
ปรับปรุงข้อมูล: 24 มิถุนายน 2562
ทั่วไป ทั่วไป  (9 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
 1.1 จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2537-2560  รายปี
 1.2 อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2547-2560  รายปี
 1.3 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2546-2560  รายปี
 1.4 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและสาเหตุ ปีการศึกษา 2549 - 2560  รายปี
 1.5 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2549 - 2560  รายปี
 1.6 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2539-2558  รายปี
 1.7 จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2533-2560  รายปี
 1.8 จำนวนและร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2536-2560  รายปี
 1.9 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ประเภทการศึกษาและสังกัด ปีการศึกษา 2547-2560  รายปี
คุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา  (13 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 24 มิถุนายน 2562
 
 3.1 จำนวนและอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2543 , 2548, 2553 และ 2558  รายปี
 3.2 จำนวนและอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามระดับการศึกษาและรายสังกัด ปีการศึกษา 2546-2560  รายปี
 3.3 ผลทดสอบทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย O-Net) จำแนกตามรายวิชา และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2546-2561  รายปี
 3.4 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปีการศึกษา 2545-2561  รายปี
 3.5 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปีการศึกษา 2545-2561  รายปี
 3.6 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ และภูมิภาค ปีการศึกษา 2550-2561  รายปี
 3.7 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ และจังหวัด ปีการศึกษา 2549-2561  รายปี
 3.8 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทย (Overall Performance) พ.ศ. 2547-2562  รายปี
 3.9 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2547-2561  รายปี
 3.10 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2547-2561  รายปี
 3.11 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้านการศึกษา พ.ศ. 2547-2561  รายปี
ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา  (7 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 29 มีนาคม 2562
 
 5.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2559  รายปี
 5.2 จำนวนและสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2535-2559  รายปี
 5.3 การติดตามผลการมีงานทำ ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2545 - 2554  รายปี
 5.4 สถานะของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาที่ติดตามได้ ปีการศึกษา 2549-2559  รายปี
 5.5 การหางานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2549-2559  รายปี
 5.6 สถานภาพการทำงานของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2549-2559  รายปี
 5.7 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2553-2563  รายปี
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (32 รายงาน)
สุขภาพ  (26 รายงาน)
การศึกษา  (36 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ความมั่นคง  (20 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)