สุขภาพ สุขภาพ
ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นข้อมูลสถิติ ประกอบด้วย สถานะสุขภาพทั่วไป การป้องกัน การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งทรัพยากรทางสาธารณสุข
ปรับปรุงข้อมูล: 29 พฤษภาคม 2562
1.สถานะสุขภาพ 1.สถานะสุขภาพ  (8 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 9 เมษายน 2562
 
 1.1 จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาคและเพศ ปี พ.ศ. 2544 - 2560  รายปี
 1.2 จำนวนการเกิดมีชีพทั้งประเทศ จำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด กลุ่มอายุมารดาและเพศ ปี พ.ศ. 2549 - 2560  รายปี
 1.3 จำนวนและอัตราเจริญพันธุ์ ต่อประชากรหญิง 1,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุมารดา ปี พ.ศ. 2545 - 2560  รายปี
 1.4 จำนวนและอัตรามารดาตายต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2544 - 2560  รายปี
 1.5 จำนวนและอัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรายภาคและเพศ ปี พ.ศ. 2544 - 2560  รายปี
 1.6 จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ปี พ.ศ. 2537 - 2560  รายปี
 1.7 อัตราการตายด้วยโรคสำคัญ ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2541 - 2560  รายปี
 1.8 อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อประชากร 1,000 คน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 - 2560  รายปี
4.ทรัพยากรทางสาธารณสุข 4.ทรัพยากรทางสาธารณสุข  (13 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
 4.1 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2537 - 2560  รายปี
 4.2 จำนวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน ปี พ.ศ. 2537 - 2560  รายปี
 4.3 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2560  รายปี
 4.4 จำนวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์1คน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2560  รายปี
 4.5 จำนวนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำแนกตามรายภาค ปี พ.ศ. 2545 - 2560  รายปี
 4.6 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2536 - 2561  รายปี
 4.7 งบประมาณที่ได้รับของกระทรวงสาธารณสุข (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2546 - 2560  รายปี
 4.8 จำนวนแพทย์ จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2560  รายปี
 4.9 จำนวนทันตแพทย์ จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2560  รายปี
 4.10 จำนวนเภสัชกร จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2560  รายปี
 4.11 จำนวนพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2560  รายปี
 4.12 จำนวนพยาบาลเทคนิค จแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2560  รายปี
 4.13 จำนวนเตียง สัดส่วนเตียงต่อประชากร จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนวันอยู่ผู้ป่วยใน และอัตราการครองเตียง จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2545 - 2560  รายปี
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (32 รายงาน)
สุขภาพ  (26 รายงาน)
การศึกษา  (36 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ความมั่นคง  (20 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)