แรงงาน แรงงาน
ข้อมูลด้านแรงงาน เป็นข้อมูลสถิติประกอบด้วย ข้อมูลกำลังแรงงาน การมีงานทำ การว่างงาน การสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน การไปทำงานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว ค่าจ้างขั้นต่ำและการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำแนกเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
ปรับปรุงข้อมูล: 29 สิงหาคม 2562
3.ผู้มีงานทำ 3.ผู้มีงานทำ  (13 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 20 สิงหาคม 2562
 
 3.1 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามกลุ่มอายุ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 3.2 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามกลุ่มอายุ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2562  รายไตรมาส
 3.3 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 3.4 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จรายไตรมาส ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2562  รายไตรมาส
 3.5 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสถานภาพการทำงาน ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 3.6 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสถานภาพการทำงาน ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2562  รายไตรมาส
 3.7 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามอาชีพ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 3.8 ผู้มีงานทำ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามอาชีพไตรมาส ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายไตรมาส
 3.9 ผู้มีงานทำ ในระบบ นอกระบบ จำแนกตามอายุ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2548 - 2561  รายปี
 3.10 ผู้มีงานทำ ในระบบ นอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2552 - 2561  รายปี
 3.11 ผู้มีงานทำ ในระบบ นอกระบบ จำแนกตามอุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2554 - 2561  รายปี
 3.12 ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย/สัปดาห์ จำแนกตามอุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 3.13 ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย/สัปดาห์ จำแนกตามอุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2562  รายไตรมาส
4.ผู้ว่างงาน 4.ผู้ว่างงาน  (7 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 31 พฤษภาคม 2562
 
 4.1 ผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 4.2 ผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2545-2561 ปี พ.ศ. 2545 - 2562  รายไตรมาส
 4.3 อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 4.4 อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2545 - 2562  รายไตรมาส
 4.5 ผู้ว่างงานที่เคยทำงานและไม่เคยทำงานมาก่อน จำแนกตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
 4.6 ผู้ว่างงานที่เคยทำงานและไม่เคยทำงานมาก่อน จำแนกตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2562  รายไตรมาส
 4.7 ผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อน จำแนกตามอุตสาหกรรมที่ทำครั้งสุดท้าย ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2556 - 2561  รายไตรมาส
6.ค่าจ้างแรงงาน 6.ค่าจ้างแรงงาน  (1 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 28 มิถุนายน 2561
 
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (32 รายงาน)
สุขภาพ  (26 รายงาน)
การศึกษา  (36 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ความมั่นคง  (20 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)