ตัวชี้วัดการพัฒนาคนระดับจังหวัด ตัวชี้วัดการพัฒนาคนระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน 8 ด้านประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านชีวิตครอบครับและชุมชน ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วม
ปรับปรุงข้อมูล: 29 สิงหาคม 2560
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (38 รายงาน)
สุขภาพ  (29 รายงาน)
การศึกษา  (34 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (12 รายงาน)
ความมั่นคง  (19 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)