ความเสมอภาค หญิง-ชาย ความเสมอภาค หญิง-ชาย
เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความเท่าเทียมระหว่าง หญิง-ชาย ประกอบด้วย 3 ด้าน ไ้ด้แก่ ด้านการทำงานและค่าจ้าง ด้านการศึกษา และด้านการเข้าสู่ตำแหน่งระดับบริหารของราชการ ในระดับชาติและท้องถิ่น
ปรับปรุงข้อมูล: 10 เมษายน 2562
1.การทำงานและค่าจ้าง 1.การทำงานและค่าจ้าง  (5 รายงาน)  - ปรับปรุงข้อมูล: 10 เมษายน 2562
 
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (32 รายงาน)
สุขภาพ  (26 รายงาน)
การศึกษา  (36 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ความมั่นคง  (20 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)