ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ประกอบด้วย ข้อมูลตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลตัวชี้วัดภาวะสังคม
ปรับปรุงข้อมูล: 29 พฤษภาคม 2562
ประชากร  (11 รายงาน)
แรงงาน  (32 รายงาน)
สุขภาพ  (26 รายงาน)
การศึกษา  (36 รายงาน)
พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ความมั่นคง  (20 รายงาน)
สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)