หมวดหมู่ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - 1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.1
ชื่อตาราง ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2558  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 19 สิงหาคม 2562 9:23
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
หมวดหมู่ย่อย  1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2558 รายปี
ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2555 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.1 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.2 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562 รายไตรมาส