หมวดหมู่ ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)  - ตัวชี้วัด
ตารางที่ 11.1
ชื่อตาราง ตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2531 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 15 พฤศจิกายน 2562 9:06
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
Skip Navigation Links.
 เลือกทั้งหมด    ไม่เลือกทั้งหมด
 
   
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนระดับประเทศและภาค
ตารางที่ 1.1 เส้นความยากจน (Poverty line) จำแนกตามภาคและเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.2 สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.3 จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนระดับจังหวัด
ตารางที่ 2.1 เส้นความยากจน (Poverty line) จำแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 2543 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.2 สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 2543 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.3 จำนวนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 2543 - 2561 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 3.1 สัดส่วนคนจน และจำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (เฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2550 - 2561 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนตามสถานภาพเศรษฐกิจ
ตารางที่ 4.1 สัดส่วนคนจนและจำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2543 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนด้านอาหาร
ตารางที่ 5.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
ตารางที่ 5.2 จำนวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ครัวเรือนยากจน
ตารางที่ 6.1 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยากจน และครัวเรือนไม่ยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  หนี้สินคนจน
ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนและจำนวนครัวเรือน ระหว่างครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยากจน กับ ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามประเภทของหนี้และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ปี พ.ศ. 2549 - 2560 รายปี
ตารางที่ 7.2 เปรียบเทียบสัดส่วนหนี้สินของครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยากจน กับ ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยากจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค จำแนกตามประเภทของหนี้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน และตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2549 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  การกระจายรายได้
ตารางที่ 8.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2560 รายปี
ตารางที่ 8.2 สัดส่วนรายได้ของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Quintile by income) ปี พ.ศ. 2531 - 2560 รายปี
ตารางที่ 8.3 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ทั่วประเทศ (Quintile by income) ปี พ.ศ. 2531 - 2560 รายปี
ตารางที่ 8.4 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ทั่วประเทศ (Decile by Income) ปี พ.ศ. 2531 - 2560 รายปี
ตารางที่ 8.5 สัดส่วนรายได้ของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดับรายได้ (Decile by Income) ปี พ.ศ. 2531 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความเหลื่อมล้ำด้านรายจ่าย
ตารางที่ 9.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
ตารางที่ 9.2 สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย (Quintile by expenditure) ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
ตารางที่ 9.3 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย (Quintile by expenditure) ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
ตารางที่ 9.4 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
ตารางที่ 9.5 สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดับรายจ่าย (Decile by Consumption) ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  รายได้-รายจ่ายเฉลี่ย
ตารางที่ 10.1 รายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้(Quintile by income) ปี พ.ศ. 2531 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ตัวชี้วัด
ตารางที่ 11.1 ตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2531 - 2561 รายปี