หมวดหมู่ ประชากร  - โครงสร้างประชากร
ตารางที่ 1.1
ชื่อตาราง จำนวนประชากร การเกิด และการตาย ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2536 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 11 กุมภาพันธ์ 2562 15:16
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ประชากร
หมวดหมู่ย่อย  โครงสร้างประชากร
ตารางที่ 1.1 จำนวนประชากร การเกิด และการตาย ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2536 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.2 ประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเขตการปกครอง ปี พ.ศ. 2533 - 2553 รายปี
ตารางที่ 1.3 ความหนาแน่นของประชากร สัดส่วนประชากรในเขตเทศบาล และสัดส่วนประชากรที่ย้ายถิ่น ปี พ.ศ. 2523 - 2553 รายปี
ตารางที่ 1.4 ประมาณการประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2553 - 2583 รายปี
ตารางที่ 1.5 ประมาณการประชากร จำแนกตามเพศ และภาค ปี พ.ศ. 2553 - 2578 รายปี
ตารางที่ 1.6 ประมาณการประชากร จำแนกตามเพศและจังหวัด ปี พ.ศ. 2553 - 2573 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  การย้ายถิ่น
ตารางที่ 2.1 จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น ปี พ.ศ. 2545 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ภาวะเจริญพันธุ์
ตารางที่ 3.1 อัตราเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rates - TFR) ทั่วประเทศและรายภาค ปี พ.ศ. 2553 - 2578 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  อายุคาดหมายเฉลี่ย
ตารางที่ 4.1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (e0) (Life Expectancy at Birth) ปี พ.ศ. 2553 - 2583 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ภาระการพึ่งพิง และ อื่น ๆ
ตารางที่ 5.1 อัตราการพึ่งพิง (dependency ratio) ปี พ.ศ. 2543 - 2583 รายปี
ตารางที่ 5.2 ตัวชี้วัดที่สำคัญทางด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ปี พ.ศ. 2523 - 2553 รายปี