หมวดหมู่ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - 1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.4
ชื่อตาราง ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2555 - 2560  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 19 กันยายน 2561 13:58
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
Skip Navigation Links.
ตัวชี้วัด
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด (บาท/คน/เดือน)
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด (% ต่อปี)
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้
การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด (ร้อยละ)
สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของกลุ่มครัวเรือน 10% รายได้ต่ำสุด (เท่า)
สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของกลุ่มครัวเรือน 40% รายได้ต่ำสุด (เท่า)
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
Expand อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (%)อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (%)
Expand อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมัธยมต้น จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (%)อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมัธยมต้น จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (%)
Expand อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมัธยมปลาย จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (%)อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมัธยมปลาย จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (%)
สัดส่วนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ใน 4 วิชาหลัก ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่อจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ทั้งหมด (ร้อยละ)
Expand 1) ทุกระดับชั้น คือ ป.6, ม.3, และ ม.61) ทุกระดับชั้น คือ ป.6, ม.3, และ ม.6
Expand 2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 62) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Expand 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Expand 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 64) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Expand คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ทุกระดับชั้น คือป.6, ม.3, และ ม.6  ใน 4 วิชาหลัก (%)คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ทุกระดับชั้น คือป.6, ม.3, และ ม.6 ใน 4 วิชาหลัก (%)
สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ ต่อกำลังแรงงาน (%)
ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง
Expand อัตราแพทย์ 1  คนต่อประชากร (คน)อัตราแพทย์ 1 คนต่อประชากร (คน)
Expand อัตราทันตแพทย์ 1  คนต่อประชากร (คน)อัตราทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร (คน)
Expand อัตราเภสัชกร 1  คนต่อประชากร (คน)อัตราเภสัชกร 1 คนต่อประชากร (คน)
Expand อัตราพยาบาลวิชาชีพ 1  คนต่อประชากร (คน)อัตราพยาบาลวิชาชีพ 1 คนต่อประชากร (คน)
Expand อัตราพยาบาลเทคนิค 1  คนต่อประชากร (คน)อัตราพยาบาลเทคนิค 1 คนต่อประชากร (คน)
ประชากรที่มีฐานะยากจนได้รับอนุมัติการช่วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม (ราย)
เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน (%)
ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง ทั่วประเทศ
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP (ล้านบาท)

 เลือกทั้งหมด    ไม่เลือกทั้งหมด
 
   
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
หมวดหมู่ย่อย  1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2558 รายปี
ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2555 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.1 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.2 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562 รายไตรมาส