หมวดหมู่ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - 1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.3
ชื่อตาราง ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 27 สิงหาคม 2562 10:17
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
Skip Navigation Links.
Expand ตัวชี้วัดตัวชี้วัด
Expand สัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Decile by income) ต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)สัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Decile by income) ต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 1 จนสุด
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 2
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 3
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 4
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 5
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 6
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 7
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 8
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 9
- สัดส่วนรายได้ของประชากร 10 % กลุ่มที่ 10 รวยสุด
ช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มที่ 10 รวยสุด กับกลุ่มที่ 1 จนสุด (เท่า)
Expand สัดส่วนรายได้ของประชากรตามเขตพื้นที่ (Decile by income) ต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)สัดส่วนรายได้ของประชากรตามเขตพื้นที่ (Decile by income) ต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากรเขตเมือง (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากรเขตชนบท (ร้อยละ)
Expand สัดส่วนรายได้ของประชากรตามภาค (Decile by income) ต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)สัดส่วนรายได้ของประชากรตามภาค (Decile by income) ต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากรกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากรภาคกลาง (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากรภาคเหนือ (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ)
- สัดส่วนรายได้ของประชากรภาคใต้ (ร้อยละ)
Expand สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
- เขตเมือง
- เขตชนบท
Expand สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)
Expand อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Participation rate) ของผู้สูงอายุ (ร้อยละ)อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Participation rate) ของผู้สูงอายุ (ร้อยละ)
Expand อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้พิการ (ร้อยละ)อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้พิการ (ร้อยละ)
Expand อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Participation rate) ของสตรี (ร้อยละ)อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Participation rate) ของสตรี (ร้อยละ)
Expand ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (ร้อยละ)ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (ร้อยละ)
จำแนกตามเพศ
- ชาย
- หญิง
จำแนกตามอายุ
0-14 ปี
15-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
จำนวนผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ (คน)
จำนวนคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ (คน)
สัดส่วนของแรงงานในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 39) ต่อกำลังแรงงาน
Expand สัดส่วนแรงงานนอกระบบประกันสังคม(มาตรา 40) ต่อกำลังแรงงานสัดส่วนแรงงานนอกระบบประกันสังคม(มาตรา 40) ต่อกำลังแรงงาน
สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้แทนในรัฐสภา
Expand - สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. (ร้อยละ)- สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. (ร้อยละ)
Expand สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้แทนในองค์การบริหารส่วนตำบล (ร้อยละ)สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้แทนในองค์การบริหารส่วนตำบล (ร้อยละ)
Expand สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของราชการ (ร้อยละ)สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของราชการ (ร้อยละ)
Expand สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอกชน(ร้อยละ)สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอกชน(ร้อยละ)
Expand ช่องว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานชายต่อแรงงานหญิง (เท่า)ช่องว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานชายต่อแรงงานหญิง (เท่า)
Expand ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ หรือดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย (คะแนน)ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ หรือดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย (คะแนน)
Expand ลำดับที่ (Rank) ดัชนีความสงบสุข global peace index ของประเทศไทยลำดับที่ (Rank) ดัชนีความสงบสุข global peace index ของประเทศไทย
Expand ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน (ค่าดัชนี)ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน (ค่าดัชนี)

 เลือกทั้งหมด    ไม่เลือกทั้งหมด
 
   
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
หมวดหมู่ย่อย  1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2558 รายปี
ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2555 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.1 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.2 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562 รายไตรมาส