หมวดหมู่ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - 1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.2
ชื่อตาราง ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2560  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 7 มิถุนายน 2561 10:14
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
Skip Navigation Links.
Expand ตัวชี้วัดตัวชี้วัด
Expand อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทย (ต่อจำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1,000 คน)อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทย (ต่อจำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1,000 คน)
Expand ระดับค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาของเด็ก (คะแนนเชาว์ปัญญา)ระดับค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาของเด็ก (คะแนนเชาว์ปัญญา)
Expand จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (ปี)จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (ปี)
Expand จำนวนผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง (ร้อยละ)จำนวนผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง (ร้อยละ)
- เด็กปฐมวัย
- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Expand สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ร้อยละ)สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ร้อยละ)
Expand จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (ต่อประชากร 10,000 คน)จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (ต่อประชากร 10,000 คน)
Expand อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)
Expand อัตราเพิ่มของโรคที่ป้องกันได้ (ร้อยละ)อัตราเพิ่มของโรคที่ป้องกันได้ (ร้อยละ)
- โรคหัวใจ(รูห์มาติก ขาดเลือด โรคหัวใจฯ)
- โรคความดัน
- โรคเบาหวาน
- โรคหลอดเลือดสมอง
- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด
Expand อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ)อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ)
Expand อัตราการบริโภคยาสูบ (ร้อยละ)อัตราการบริโภคยาสูบ (ร้อยละ)
Expand อัตราการป่วยด้วยโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ ต่อประชากร 100,000 คนอัตราการป่วยด้วยโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ ต่อประชากร 100,000 คน
Expand จำนวนคดีกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ปี 2550 (คดี)จำนวนคดีกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ปี 2550 (คดี)
Expand จำนวนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือรวม (ราย)จำนวนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือรวม (ราย)
Expand - ผู้หญิง- ผู้หญิง
Expand - เด็ก- เด็ก
Expand ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)
Expand คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตชนบท (ร้อยละ)คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตชนบท (ร้อยละ)
Expand การเรียนรู้ของคนในชุมชน (ร้อยละ)การเรียนรู้ของคนในชุมชน (ร้อยละ)

 เลือกทั้งหมด    ไม่เลือกทั้งหมด
 
   
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
หมวดหมู่ย่อย  1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2558 รายปี
ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2555 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.1 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.2 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562 รายไตรมาส