หมวดหมู่ ความยากจนและการกระจายรายได้(ชุดเก่า ยกเลิกการใช้)  - ความยากจนในระดับประเทศและภาค
ตารางที่ 1.2
ชื่อตาราง สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 26 กันยายน 2554 16:01
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
ตัวอย่างรายงานที่เกี่ยวข้อง

 เส้นความยากจน จำแนกตามภาคและเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553  [ ความยากจนและการกระจายรายได้(ชุดเก่า ยกเลิกการใช้)  - รายปี ] รายปี  
 จำนวนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553  [ ความยากจนและการกระจายรายได้(ชุดเก่า ยกเลิกการใช้)  - รายปี ] รายปี  
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ความยากจนและการกระจายรายได้(ชุดเก่า ยกเลิกการใช้)
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนในระดับประเทศและภาค
ตารางที่ 1.1 เส้นความยากจน จำแนกตามภาคและเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
ตารางที่ 1.2 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
ตารางที่ 1.3 จำนวนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนระดับจังหวัด
ตารางที่ 2.1 เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน จำนวนคนจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกตามภาคและจังหวัด ปี พ.ศ. 2543 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนตามเพศ
ตารางที่ 3.1 เส้นความยากจน จำแนกตามเพศ ภาค และเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2537 - 2553 รายปี
ตารางที่ 3.2 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามเพศ ภาค และเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2537 - 2553 รายปี
ตารางที่ 3.3 จำนวนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามเพศ ภาค และเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2537 - 2553 รายปี
ตารางที่ 3.4 เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน จำนวนคนจน จำแนกตามเพศ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2549 - 2553 รายปี
ตารางที่ 3.5 สัดส่วนครัวเรือนยากจน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ภาคและเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2537 - 2553 รายปี
ตารางที่ 3.6 จำนวนครัวเรือนยากจน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ภาค และเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2537 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนตามประชากรกลุ่มวัย
ตารางที่ 4.1 ร้อยละคนจน และจำนวนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามกลุ่มวัยและเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2539 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 5.1 สัดส่วนคนจน และจำนวนคนจน (เฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2549 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 6.1 ร้อยละคนจน และจำนวนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2547 - 2552 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความยากจนด้านอาหาร
ตารางที่ 7.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
ตารางที่ 7.2 จำนวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อบริโภคเฉลี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ครัวเรือนยากจน
ตารางที่ 8.1 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยากจน(ด้านรายจ่าย) และครัวเรือนไม่ยากจน จำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  หนี้สินคนจน
ตารางที่ 9.1 เปรียบเทียบหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนและจำนวนครัวเรือน ระหว่างครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยากจน กับ ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยากจน จำแนกตามประเภทของหนี้และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ปี พ.ศ. 2549 - 2552 รายปี
ตารางที่ 9.2 เปรียบเทียบสัดส่วนหนี้สินของครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยากจน กับ ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยากจน จำแนกตามประเภทของหนี้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน และตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2549 - 2552 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความเหลื่อมล้ำของรายได้
ตารางที่ 10.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2552 รายปี
ตารางที่ 10.2 สัดส่วนรายได้ของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Quintile by Income) ปี พ.ศ. 2531 - 2552 รายปี
ตารางที่ 10.3 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีของรายได้เฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ทั่วประเทศ (Quintile by Income) ปี พ.ศ. 2531 - 2552 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ความเหลื่อมล้ำของรายจ่าย
ตารางที่ 11.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
ตารางที่ 11.2 สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดับรายจ่าย (Quintile by Expenditure) ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
ตารางที่ 11.3 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีของรายจ่ายเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย (Quintile by Expenditure) ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  รายได้-รายจ่ายเฉลี่ย
ตารางที่ 12.1 รายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้(Quintile by Income) ปี พ.ศ. 2531 - 2552 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  ตัวชี้วัด
ตารางที่ 13.1 ตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2531 - 2553 รายปี