หมวดหมู่ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - 2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.2
ชื่อตาราง ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562  รายไตรมาส
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 27 สิงหาคม 2562 10:14
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
Skip Navigation Links.
1. คุณภาพของคน
การมีงานทำ
การมีงานทำ (พันคน)
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)
รวม
ประถมศึกษาและต่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา
วิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัย
การทำงานต่ำระดับ (พันคน)(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)
- รวม
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อาชีวศึกษา
- วิชาชีพชั้นสูง
- มหาวิทยาลัย
สุขภาพ
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (ราย)
- ปอดอักเสบ
- ไข้เลือดออก
- มือ เท้า และปาก
- ไข้หวัดใหญ่
- บิด
- หัด
- ฉี่หนู
- ไข้สมองอักเสบ
- อหิวาตกโรค
- ไข้กาฬหลังแอ่น
- พิษสุนัขบ้า
2. ความมั่นคงทางสังคม
ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)
- สัดส่วนการบาดเจ็บและตายด้วยอุบัติเหตุ-การจราจรทางบก
- สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ
- สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
- สัดส่วนคดียาเสพติด
การคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย)
- กรณีสัญญา
- กรณีฉลาก
- กรณีโฆษณา
- กรณีกฎหมาย
- กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง
การให้คำปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย)

 เลือกทั้งหมด    ไม่เลือกทั้งหมด
 
   
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
ตัวอย่างรายงานที่เกี่ยวข้อง

 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561  [ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - รายปี ] รายปี  
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
หมวดหมู่ย่อย  1.ตัวชี้วัดตามแผน
ตารางที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2558 รายปี
ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2550 - 2561 รายปี
ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2555 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.1 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.2 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562 รายไตรมาส