ประชากร ประชากร  (11 รายงาน)
ข้อมูลประชากร ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนประชากร การย้ายถิ่นฐาน การคาดประมาณประชากร การเกิด การตาย ภาวะเจริญพันธุ์ อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดของคนไทย และตัวชี้วัดที่สำคัญด้านประชากร
ปรับปรุงข้อมูล: 26 กุมภาพันธ์ 2561
ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน) ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)  (21 รายงาน)
จัดทำโดย สศช. เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูล สัดส่วนคนจน จำนวนคนจน สัดส่วนการถือครองรายได้ของประชากร ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ทั้งนี้ได้ใช้เส้นความยากจน (Poverty line) ที่ปรับปรุงใหม่เป็นเกณฑ์ประเมินความยากจน
ปรับปรุงข้อมูล: 7 พฤศจิกายน 2561
แรงงาน แรงงาน  (32 รายงาน)
ข้อมูลด้านแรงงาน เป็นข้อมูลสถิติประกอบด้วย ข้อมูลกำลังแรงงาน การมีงานทำ การว่างงาน การสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน การไปทำงานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว ค่าจ้างขั้นต่ำและการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำแนกเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
ปรับปรุงข้อมูล: 6 ธันวาคม 2561
ความมั่นคง ความมั่นคง  (19 รายงาน)
ข้อมูลด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย โครงสร้างของครอบครัว การกระทำความผิดจากคดีต่างๆ ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ และกองทุนเพื่อการสร้างหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงอายุ
ปรับปรุงข้อมูล: 29 พฤศจิกายน 2561
สุขภาพ สุขภาพ  (26 รายงาน)
ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นข้อมูลสถิติ ประกอบด้วย สถานะสุขภาพทั่วไป การป้องกัน การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งทรัพยากรทางสาธารณสุข
ปรับปรุงข้อมูล: 14 ธันวาคม 2561
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม  (6 รายงาน)
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสถิติ ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยหนาว วาตภัย และจำนวนและมูลค่าความเสียหายจากการเกิดภัยต่างๆ
ปรับปรุงข้อมูล: 21 กันยายน 2561
การศึกษา การศึกษา  (34 รายงาน)
ข้อมูลการศึกษาเป็นข้อมูลสถิติการศึกษาระดับมหภาค ประกอบด้วยสถานการณ์การศึกษาทั่วไป ครอบคลุมจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา สัดส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน อัตราการเรียนต่อ คุณภาพการศึกษา การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา และทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
ปรับปรุงข้อมูล: 18 กันยายน 2561
ความเสมอภาค หญิง-ชาย ความเสมอภาค หญิง-ชาย  (11 รายงาน)
เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความเท่าเทียมระหว่าง หญิง-ชาย ประกอบด้วย 3 ด้าน ไ้ด้แก่ ด้านการทำงานและค่าจ้าง ด้านการศึกษา และด้านการเข้าสู่ตำแหน่งระดับบริหารของราชการ ในระดับชาติและท้องถิ่น
ปรับปรุงข้อมูล: 13 กันยายน 2561
พฤติกรรม พฤติกรรม  (17 รายงาน)
ข้อมูลด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ รายได้ รายจ่าย หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน การออมส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภค เหล้า บุหรี่ การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือของประชากร รวมถึง การคุ้มครองผู้บริโภค
ปรับปรุงข้อมูล: 3 ธันวาคม 2561
ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  (6 รายงาน)
ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ประกอบด้วย ข้อมูลตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลตัวชี้วัดภาวะสังคม
ปรับปรุงข้อมูล: 26 พฤศจิกายน 2561
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  (10 รายงาน)
ข้อมูลผู้สูงอายุเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับจำนวนประชากรสูงอายุ การศึกษา ความมั่นคง และสุขภาพ
ปรับปรุงข้อมูล: 6 สิงหาคม 2561
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนระดับจังหวัด ตัวชี้วัดการพัฒนาคนระดับจังหวัด  (34 รายงาน)
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน 8 ด้านประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านชีวิตครอบครับและชุมชน ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วม
ปรับปรุงข้อมูล: 9 พฤศจิกายน 2561